Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Giao

Quỳnh Phụ - Thái Bình
tbh-quynhphu-thcsquynhgiao@edu.viettel.vn